Smaller Default Larger

1.Cele konkursu:

- popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej
- promowanie dziecięcej twórczości plastycznej

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-VI

3. Formy prac:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach plastycznych:

- forma płaska – technika dowolna( akwarele, plakatówki, kredki, ołówek, wycinaka, wydzieranka, techniki mieszane, format A4 lub A3,

- forma przestrzenna: kukiełka, pacynka, marionetka, jawajka w formacie dowolnym do zaprezentowania

4. Warunki uczestnictwa

  • Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę plastyczną w wybranej przez siebie kategorii plastycznej.
  • Prace muszą być twórcze, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
  • Prace muszą być wykonane indywidualnie – prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
  • Każda praca musi mieć dołączoną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu ( KARTA ZGŁOSZENIA ).

5. Powołane przez organizatorów jury oceni prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0-III,
  • klasy IV-VI

6. Kryteria oceny prac:

  • Organizatorzy oczekują prac (forma płaska lub przestrzenna–kukiełka klasyczna, pacynka, marionetka, jawajka) przedstawiających ulubionych bohaterów z wybranych przez uczestników utworów Wandy Chotomskiej.
  • Pod uwagę będą brane: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka, pomysłowość, stopień trudności techniki, samodzielność.

7. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Szkolnego Tygodnia Teatru.

8. Prace należy składać do 31 .03. 2017 r. w sali 95 ( II piętro) lub  bibliotece szkolnej.

9. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie, o którym organizatorzy oddzielnie poinformują laureatów, nie później jednak niż do 30.04.2017r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

ORGANIZATORZY

Danuta Martyniszyn-Gołojuch, Magdalena Linka,
Grażyna Błażewicz, Wioletta Bulanda, Beata Ludwiniak