Smaller Default Larger

 

Przewodniczący szkoły - 

przewodniczący:
zastępca: 
sekretarz: 

 

Rola i zadania Samorządu Szkolnego

  1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów .
  2. Reprezentowanie społeczności szkolnej na uroczystościach szkolnych i państwowych .
  3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie społeczności szkolnej do udziału w pracach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
  5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
  6. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
  7. Informowanie całej społeczności szkolnej o swoich opiniach, problemach i działaniach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, godziny wychowawcze, apele).\
  8. Organizowanie z Radą Rodziców, Kołem Wolontariatu zbiórek charytatywnych na rzecz szkoły.